Chemistry Kits

Sort By:
Dye Sensitized Solar Cell Kit
Dye Sensitized Solar Cell Kit

$140.00

Multi Lab Support Kit
Multi Lab Support Kit

$85.00

Electrochemistry Kit
Electrochemistry Kit

$57.00

Water Splitting Kit
Water Splitting Kit

$79.00

CHEM C1000 Chemistry Kit
CHEM C1000 Chemistry Kit

$59.00

Crystal Growing Classroom Kit
Crystal Growing Classroom Kit

$59.00

Chemistry Kit - CHEM C500
Chemistry Kit - CHEM C500

$34.95